Odszkodowania powypadkowe Śląsk

Nasze usługi

Przeczytaj w jaki sposób możemy Ci pomóc uzyskać odszkodowanie!

RENTA ALIMENTACYJNA

Na skutek śmierci osoby bliskiej straciłeś źródło utrzymania? – sprawdź czy przysługuje Ci renta alimentacyjna – przyznawana po śmierci osoby bliskiej.

Jeżeli bliska Ci osoba, zmarła na skutej czynu niedozwolonego, masz prawo do ubiegania się o rentę, które to roszczenie ma podstawę prawną w przepisie art. 446 § 2 k.c.:

osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądac inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczal środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.”

Rodzaje renty alimentacyjnej – obligatoryjna i fakultatywna

Obligatoryjna, czyli inaczej obowiązkowa, jest przysługuje osobom, które były uprawnione do alimentów ze strony zmarłego. Są to krewni (rodzice, dzieci, rodzeństwo) lub małżonkowie oraz przysposobieni. Natomiast renta fakultatywna jest przeznaczona dla tych, których zmarły dobrowolnie i stale utrzymywał/wspomagał finansowo (krewni, powinowaci, dalsi krewni, konkubenci, rodzice zastępczy).

Wysokość renty alimentacyjnej – uzależniona od jej rodzaju.

W przypadku renty obligatoryjnej – zależy od zakresu potrzeb uprawnionego (brak samodzielności w przypadku dzieci, w przypadku innych osób – stan niedostatku) oraz od możliwości finansowych zobowiązanego (faktyczne dochody, hipotetyczne możliwości zarobku, kwalifikacje, możliwości na rynku pracy)

Jeżeli mówimy o rencie fakultatywnej – jej wysokość jest uzależniona od jakości dowodów przedstwionych przez uprawnionego, poświadczających wysokość świadczeń udzielanych przez zmarłego (mogą to być m.in. wydruki komputerowe, dokumenty czy zeznania świadków). Ważne:pomoc zmarłego powinna być pomocą istotną.

W przypadku pokrewieństwa – łączące więzy wykazać za pomocą aktów stanu cywilnego, lub.np.dokumentami tożsamości.

Relacja bliskości – najlepsze będą: fotografie, nagrania filmowe, zeznania świadków.

Renta alimentacyjna – roszczeniem indywidualnym i osobistym.

Renta przyznawana po śmierci osoby bliskiej jest w całości roszczeniem indywidualnym, tzn.. jej wysokość jest ustalana bez odwoływania się do argumentacji stosowanej we wcześniejszych, podobnych sprawach. Natomiast charakter osobisty renty polega na tym, że dla każdej osoby uprawnionej, prawo przyznania oraz wysokość, są określane całkowicie odrębnie.